Skip to content Skip to footer
Search
hr

Loading Results

PwC's Academy seminari

PwC's Academy je edukativni centar PwC-a i savjetodavni partner organizacijama u planiranju strategije razvoja ljudskih potencijala. Pružamo usluge edukacije iz svih područja naše djelatnosti: revizije, poreznog savjetovanja, upravljanja rizicima, operativnog restrukturiranja, digitalne transformacije, kibernetičke sigurnosti, kao i menadžerskih vještina i vještina vođenja.

Vrste seminara

 • Otvoreni seminari - okupljaju polaznike iz različitih organizacija i gospodarskih grana čime stvaramo prilike za razmjenu međusektorskih iskustava kao i za poslovno umrežavanje. Otvoreni seminari održavaju se u live online formatu ili u našim suvremeno opremljenim dvoranama. Novost je i mogućnost sudjelovanja u edukacijama koje organiziraju stručnjaci iz SEE mreže PwC-ovih akademija.
 • Inhouse edukacija - podržavamo organizacije u osmišljavanju strategije za razvoj radne snage koja je 'fit for future'. Pozorno slušamo i detaljno se upoznajemo s vašim poslovnim izazovima, a zatim angažiramo PwC-ove lokalne i međunarodne stručnjake koji imaju duboko razumijevanje vašeg segmenta poslovanja. Kroz čitav proces, usko surađujemo s vašim HR timom i na taj način doprinosimo i njihovom razvoju.

Primjeri seminara koje organiziramo

ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), Udruga ovlaštenih računovođa, globalna je organizacija koja okuplja profesionalne računovođe. Udruga postoji već više od 100 godina te posjeduje prepoznatljivost kvalitete i izvrsnosti u cijelom svijetu. Ljudi u poslovnom svijetu ACCA prepoznaju po visokim standardima stručnosti, profesionalnosti i etike.

ACCA kvalifikacija osmišljena je na način da nudi računovodstveno znanje, vještine i profesionalne vrijednosti za buduće financijske stručnjake koji su na taj način osposobljeni za uspješnu karijeru u svim sektorima. Kako biste započeli studij ACCA-ja nije vam potrebno znanje niti s područja računovodstva niti financija. Sve što trebate je motivacija za značajan ulog vašeg vremena, budući da studij za ovu globalno priznatu kvalifikaciju u pravilu traje 3 do 4 godine.

Zbog učestalosti promjena u svakodnevnom poslovanju, upravljanje promjenama – Change management – je postala osnovna kompetencija za menadžere. Kroz dvodnevni seminar polaznici će upoznati metodologiju koju PwC stručnjaci koriste u upravljanju i implementaciji procesa promjena interno kao i u radu s klijentima. Pored alata za upravljanje procesom promjena, polaznici će naučiti kako osmisliti i voditi efektivan komunikacijski plan za različite interesne skupine.

Detaljan sadržaj programa saznajte ovdje

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

PwC's Academy je na globalnom nivou akreditirana od strane Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) za pružanje stručne edukacije namijenjene osobama koje se bave upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala.  

Od 2018. sada je i u Zagrebu moguće pohađati ovaj cijenjeni program edukacije koji rezultira sa Level 5 Intermediate Certificate in Human Resource Management (CHRM). Predavanja i pisani testovi znanja na engleskom su jeziku.

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

Seminar je osmišljen kao sustavan pregled računovodstvenih načela i pravila prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

Seminar između ostalog pokriva sljedeće:

 • Okvire MSFI-jeva, uvođenje financijskih izvještaja, računovodstvene politike, procjene i pogreške, događaji poslije datuma bilance, izvještavanje za razdoblja tijekom godine i budućnost MSFI-jeva;
 • Materijalnu imovinu, nematerijalnu imovinu, ulaganja u nekretnine, troškove posudbi i umanjenje vrijednosti;
 • Zalihe, rezerviranja i odgođeni porez;
 • Priznavanje prihoda, ugovore o izgradnji, primanja zaposlenih, isplate s temelja dionica;
 • Poslovna spajanja, konsolidacije, računovodstveno iskazivanje pridruženih društava i zajedničkih pothvata;
 • Financijske instrumente, utjecaj promjene tečaja, financijske i poslovne najmove i ugrađene najmove.

Seminar je osmišljen kao sustavan pregled računovodstvenih načela i pravila prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

Seminar između ostalog pokriva sljedeće:

 • Uvođenje financijskih izvještaja, računovodstvene politike, procjene i pogreške, događaje poslije datuma bilance;
 • Materijalnu imovinu, nematerijalnu imovinu, ulaganja u nekretnine, troškove posudbi i umanjenje vrijednosti;
 • Zalihe, rezerviranja i odgođeni porez;
 • Priznavanje prihoda, ugovore o izgradnji, primanja zaposlenih;
 • Poslovna spajanja i konsolidaciju, računovodstveno iskazivanje pridruženih društava i zajedničkih pothvata;
 • Financijske instrumente, financijske i poslovne najmove.

Faktoring je oblik kratkoročnog financiranja za pravne subjekte koji prodajom potraživanja mogu doći do novca prije ugovorenog datuma valute. Seminar će pojasniti različite oblike faktoring aranžmana koji trenutno postoje na hrvatskom tržištu, kao i detaljne kriterije koji se primjenjuju na priznavanje i prestanak priznavanja imovine ili obveza koje podliježu transakcijama faktoringa. Polaznici će također kroz primjere ovladati računovodstvenim tretmanom faktoringa te učincima na financijske izvještaje i financijske pokazatelje.

Stručna i pravodobna revizija informacijskog sustava (IS) omogućuje identifikaciju rizika i kritičnih točaka u informacijskom sustavu te prepoznavanje novih trendova i mogućnosti optimizacije postojećih internih kontrola u informacijskom okruženju. Seminar će kroz primjere iz prakse pojasniti faze provedbe interne revizije IS-a:

 • Planiranje: analiza i procjena rizika, određivanje strateškog i operativnog plana, opsega, ciljeva;
 • Testiranje upravljačkih, logičkih i fizičkih kontrola u IT okruženju: pristup bazama podataka, aplikacijama, operativnim sustavima, upravljanje programskim promjenama, projektima i razvojem, upravljanje operativnim postupcima;
 • Testiranje transakcijskih kontrola: segregacija dužnosti, automatizirani prijenos podataka, automatske kalkulacije;
 • Analiza rezultata;
 • Izvještavanje i priopćavanje rezultata Upravi.

Seminar prezentira osnovna načela u pripremi konsolidacije financijskih izvještaja, kao što su usklađenja eliminacija kod transakcija među društvima i stanja zaliha, dugotrajne imovine, ulaganja i goodwilla. Posebna pozornost se posvećuje statusu i definiciji povezanih osoba i ovisnih društava te definiranju kontrole kroz upravljačku moć. Polaznici će se upoznati s konsolidacijskim postupcima u trenucima stjecanja i nakon stjecanja kontrole nad drugim društvima, implikacijama transakcija pod zajedničkom kontrolom (spajanja podružnica, restrukturiranje grupe) te s najčešćim pogreškama u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja.

Jednodnevni seminar posvećen pregledu dopunjenih i izmijenjenih MSFI standarda, uz općenite smjernice o njihovom tumačenju i prikazivanju. Poseban naglasak biti će na MSFI 15 i MSFI 9. Drugi dio seminara je posvećen diskusiji oko aktualnih pitanja iz područja računovodstva kao što su efektivna kamatna stopa, metoda udjela, državne potpore, te sales & leaseback transakcije. Voditelji seminara su naša dva glavna stručnjaka iz odjela revizije, John Gasparec (Partner) i Tamara Maćašović (Partner).

Seminar se bavi promjenama u računovodstvenom tretmanu klasifikacije, mjerenja i priznavanja financijske imovine i financijskih obveza prema zahtjevima MSFI-ja 9 koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a koje već danas zahtijevaju od kompanija prilagodbu te pravovremeni i promišljeni plan djelovanja. Polaznici će se upoznati s načelima vrednovanja vlasničkih i dužničkih instrumenata, metodologijom izračuna umanjenja vrijednosti, modelom očekivanog gubitka te računovodstvom zaštite.

Početkom 2018. godine na snagu su stupila dva nova standarda: MSFI 9 i MSFI 15. Oba standarda zahtjevaju značajne izmjene u pripremi, mjerenju i prikazivanju financijskih podataka. PwC-ovi stručnjaci iz područja revizije i poreznog savjetovanja pripremili su ciljanu radionicu namijenjenu specialistima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, s naglaskom na pružanje praktičnih smjernica za pripremu financijskih izvještaja prema zahtjevima novih standarda.

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.  

Stupanjem na snagu 1. siječnja 2019. godine, MSFI 16 bitno će izmijeniti način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova. Ključna promjena koju unosi novi standard odnosi se na najmoprimce koji će prema novom standardu biti obvezni priznati imovinu i obveze u bilanci po svim najmovima (poslovnim i financijskim). Seminar je namijenjen stručnjacima iz računovodstva, kontrolinga i interne revizije te voditeljima financija koji žele pravovremeno obaviti analizu svojih portfelja najmova i kvantificirati potencijalni utjecaj na ključne financijske pokazatelje te započeti s modifikacijom računovodstvene politike i organizacijskih procesa u skladu sa zahtjevima novog standarda.

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

Coaching je postala jedna od ključnih kompetencija za menadžere. Od menadžera se očekuje da koriste coaching pristup u vodenju projekata i timova. Kroz dvodnevnu radionicu polaznici će dobiti pregled osnovnih coaching znanja i alata te imati priliku uvježbavati njhovu primjenu u kontekstu tipičnih poslovnih situacija, kao što su razvojni razgovori, davanje feedbacka, raspodjela odgovornosti te rješavanje konflikata u timu.

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

Detaljan sadržaj programa saznajte ovdje

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

Uzimajući u obzir okruženje u kojem posluju porezni obveznici na domaćem tržištu, razumijevanje procesa poreznog nadzora od iznimnog je značaja. Polaznici će biti upoznati s osnovama procesa poreznog nadzora – od same obavijesti za nadzor do upravnog spora – uključujući tijek nadzora, prava i obveze poreznog obveznika tijekom nadzora, dokumente koji se u nadzoru pojavljuju, korake (pravne lijekove) koje porezni obveznik može poduzeti u pojedinim fazama i slično. Pritom, fokus seminara je na primjerima iz prakse te konkretna iskustva predavača.

Dio seminara će obuhvatiti proces izdavanja obvezujućih mišljenje Porezne uprave prema novom Pravilniku, usporedbu sa starim odredbama, praktičnu primjenu te osvrt na mogućnost sklapanja porezne nagodbe.

U hrvatskoj poslovnoj praksi sve se češće susrećemo s aktivnostima pripajanja, spajanja i podjele trgovačkih društava. U realizaciji akvizicija, restrukturiranja ili drugih statusnih promjena postoji veliki broj pravnih modaliteta koji povlače za sobom različite porezne obveze te nalažu primjenu određenih računovodstvenih standarada i objave u financijskim izvještajima.

Seminar je namijenjen menadžmentu većih društava te vlasnicima malih i srednjih poduzeća koji žele dobiti pregled mogućnosti za razvoj poslovanja kroz različite poslovne kombinacije te njihove potencijalne pravne, porezne i financijske učinke.

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

Solvency II je novi zakonodavni i regulatorni okvir za poslovanje osiguravajućih društava i društava za reosiguranje u Europskoj uniji. Ovaj novi režim u velikoj će mjeri promijeniti poslovnu politiku osiguratelja i reosiguratelja te uključiti upravljanje rizicima u svaki segment njihova poslovanja. Seminar će pojasniti tzv. tri stupa nove regulative, zahtjeve pojedinih stupova, način izračuna kapitalnih zahtjeva te ukazati na izazove implementacije.

Također će pojasniti sljedeće zahtjeve:

 • dospijeće Solvency II bilance uključujući metode procjene vrijednosti; 
 • sustav upravljanja;
 • vlastita procjena rizika i solventnosti;
 • zahtjevi izvještavanja.

Odgođeni porez je porez koji se treba platiti ili povratiti u budućem razdoblju, a nastaje kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvenog iznosa imovine ili obveza u bilanci i njihove porezne osnovice. Kroz mnoštvo primjera, polaznici seminara će naučiti prepoznati transakcije temeljem kojih nastaju odgođeni porezi, korake u utvrđivanju porezne osnovice uzimajući u obzir zakonski propisane stavke povećanja i umanjenja, podjelu razlika na stalne i privremene te pravila koja određuju priznavanje odgođenih poreza kroz dobit i gubitak ili ostalu sveobuhvatnu dobit.

Ovaj seminar također daje pregled zahtjeva objavljivanja u financijskim izvještajima vezanih za odgođene poreze, uključujući usklađenje efektivne porezne stope.

Upravljanje rizicima, usklađenje s novim propisima i najnovijim tehnologijama u područuju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ove su godine pred obveznike stavili mnoge zadaće. Nadzorna tijela su provedbenim propisima obveznicima pružili smjernice o primjeni pristupa temeljenog na procjeni rizika i provedbi mjera dubinske analize.

 

Prepoznavši izazove u dinamičnom poslovnom okruženju, karakteristične za svaki sektor obveznika, PwC započinje s ciklusom seminara namjenjenim stručnjacima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, prilagođen potrebama kreditnih institucija, financijskih institucija (leasing, factoring, osiguravajuća i mirovinska društva), posrednicima u prometu nekretnina, trgovcima dragocjenostima, priređivačima igara na sreću i ovlaštenim mjenjačima. Kroz seminare, sudionici će imati priliku pojasniti postojeće dileme povezane s primjenom zakonodavstva te čuti o "best practices" procesa implementacije. 

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje

Razumijevanje osnovnih principa i metodologije transfernih cijena, kao i njihova primjena u praksi od značaja je prvenstveno onim poreznim obveznicima koji su dio multinacionalne grupe, ali isto tako može biti značajno i za one koji su dio neke domaće grupe. Polaznici će biti upoznati s principima i metodologijom transfernih cijena općenito, ali i s primjenom principa i metodologije na određene specifične transakcije između povezanih društava, uključujući njihovu primjenu u praksi. Pritom, fokus seminara je na zahtjevima OECD Smjernica o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije i porezne uprave te problemima koji mogu nastati u njihovoj primjeni.

Uspješno vođenje timova jedan je od zahtjevnijih zadataka svakog menadžera, a oni mogu biti daleko učinkovitiji ukoliko svojim timovima pristupaju uz korištenje vještina timskog coachinga. Kroz dvodnevnu radionicu polaznici će dobiti pregled osnovnih znanja i alata u području timskog coachinga te imati priliku naučiti koji su elementi coaching kulture koja podržava napredne timove, kako stvarati timove koji su istovremeno angažirani i produktivni, kako osigurati zdravu i učinkovitu komunikaciju unutar timova te koji su najvažniji elementi za razvoj snažne timske kulture.

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje

Seminar utvrđuje osnovne definicije i djelokrug primjene MRS-a 36, a posebna pozornost će se posvetiti metodama mjerenja nadoknadivog iznosa imovine. Polaznici će se upoznati s osnovama procjena budućih novčanih tokova, priznavanju i mjerenju gubitaka od umanjenja imovine te ukidanju gubitaka od umanjenja imovine. Nadalje, seminar će pojasniti pojam „jedinica koja stvara novac”, kako se ona utvrđuje i provjerava na umanjenje vrijednosti te kako se goodwill raspodjeljuje na jedinice koje stvaraju novac i ostale računovodstvene implikacije koje taj postupak donosi.

 U našem društvu je pojava konflikata pri međusobnoj interakciji česta pojava. Međutim, kultura konflikta se mora naučiti - no ostaje pitanje je gdje?  Jasno je da menadžeri trebaju komunikacijske vještine, sposobnost rješavanja problema i sposobnosti za razvoj tima te motivirati svoje zaposlenike. Iskoristite  ovu priliku da na konstruktivan način naučite kako pretvoriti sukobe u prilike, a te prilike u prednosti! Cilj ovog treninga je pružiti praktične vještine kako bi se izbjegla eskalacija sukoba i pronalaženje načina za njihovo rješavanje.

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

Stres je neizbježan dio života. Na ovoj jedinstvenoj radionici polaznici će čuti o nekim od tehnika upravljanja stresom koje se temelje na istočnjačkoj tradiciji Shaolin redovnika te poraditi na razvijanju osobnog akcijskog plana nošenja sa stresom na poslu, kao i u privatnom životu.

Napomena: sadržaj radionice nije religioznog karaktera već se temelji na osvješćivanju povezanost između stanja uma, tijela i emocija.  
 

Prijavnica - u prilogu 

Kontaktirajte nas

Slaven Kartelo

Slaven Kartelo

Director, PwC's Academy, PwC Croatia

Ana Jergovic

Ana Jergovic

PwC’s Academy Manager, PwC Croatia

Željka Kovačević

Željka Kovačević

PwC's Academy Coordinator, PwC Croatia

Ostanimo povezani: