PwC's Academy seminari

 

Teme seminara

Trenutno nudimo seminare u sljedećim područjima:

 • Računovodstvo i korporativne financije
 • Financijsko izvještavanje
 • Porezi i regulativa za pravne i fizičke osobe

Vrste seminara

Nudimo dvije vrste seminara:

 • Otvoreni seminari su uglavnom namijenjeni osobama u računovodstvu, internoj reviziji i kontrolingu, ali i svima ostalima koji žele bolje razumjeti načela i propise financijskog izvještavanja koje su njihove organizacije obavezne poštivati. Otvoreni seminari okupljaju polaznike iz različitih organizacija i gospodarskih grana čime stvaramo prilike za razmjenu međusektorskih iskustava kao i za poslovno umrežavanje. Otvoreni seminari održavaju se u našim suvremeno opremljenim dvoranama. Trenutke odmora možete provesti u našem „kafiću“, a za lijepog vremena na terasi.
 • Korporativni seminari su namijenjeni grupi zaposlenika jedne organizacije. U suradnji s klijentom, razvijamo programe koji će biti prilagođeni potrebama njihove organizacije i zaposlenika, a primjeri koje će naši predavači koristiti bit će iz sektora u kojem klijent posluje. Istraživanja pokazuju da je upravo ovaj format poslovne edukacije najučinkovitiji u postizanju željenih rezultata. Lokacija, trajanje i datumi za ovu vrstu seminara ugovaraju se prema željama klijenata.

 

Opis seminara 

Zbog učestalosti promjena u svakodnevnom poslovanju, upravljanje promjenama – Change management – je postala osnovna kompetencija za menadžere. Kroz dvodnevni seminar polaznici će upoznati metodologiju koju PwC stručnjaci koriste u upravljanju i implementaciji procesa promjena interno kao i u radu s klijentima. Pored alata za upravljanje procesom promjena, polaznici će naučiti kako osmisliti i voditi efektivan komunikacijski plan za različite interesne skupine.

Detaljan sadržaj programa saznajte ovdje

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), Udruga ovlaštenih računovođa, globalna je organizacija koja okuplja profesionalne računovođe. Udruga postoji već više od 100 godina te posjeduje prepoznatljivost kvalitete i izvrsnosti u cijelom svijetu. Ljudi u poslovnom svijetu ACCA prepoznaju po visokim standardima stručnosti, profesionalnosti i etike.

ACCA kvalifikacija osmišljena je na način da nudi računovodstveno znanje, vještine i profesionalne vrijednosti za buduće financijske stručnjake koji su na taj način osposobljeni za uspješnu karijeru u svim sektorima. Kako biste započeli studij ACCA-ja nije vam potrebno znanje niti s područja računovodstva niti financija. Sve što trebate je motivacija za značajan ulog vašeg vremena, budući da studij za ovu globalno priznatu kvalifikaciju u pravilu traje 3 do 4 godine.

Seminar je osmišljen kao sustavan pregled računovodstvenih načela i pravila prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

Seminar između ostalog pokriva sljedeće:

 • Okvire MSFI-jeva, uvođenje financijskih izvještaja, računovodstvene politike, procjene i pogreške, događaji poslije datuma bilance, izvještavanje za razdoblja tijekom godine i budućnost MSFI-jeva;
 • Materijalnu imovinu, nematerijalnu imovinu, ulaganja u nekretnine, troškove posudbi i umanjenje vrijednosti;
 • Zalihe, rezerviranja i odgođeni porez;
 • Priznavanje prihoda, ugovore o izgradnji, primanja zaposlenih, isplate s temelja dionica;
 • Poslovna spajanja, konsolidacije, računovodstveno iskazivanje pridruženih društava i zajedničkih pothvata;
 • Financijske instrumente, utjecaj promjene tečaja, financijske i poslovne najmove i ugrađene najmove.

Seminar je osmišljen kao sustavan pregled računovodstvenih načela i pravila prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

Seminar između ostalog pokriva sljedeće:

 • Uvođenje financijskih izvještaja, računovodstvene politike, procjene i pogreške, događaje poslije datuma bilance;
 • Materijalnu imovinu, nematerijalnu imovinu, ulaganja u nekretnine, troškove posudbi i umanjenje vrijednosti;
 • Zalihe, rezerviranja i odgođeni porez;
 • Priznavanje prihoda, ugovore o izgradnji, primanja zaposlenih;
 • Poslovna spajanja i konsolidaciju, računovodstveno iskazivanje pridruženih društava i zajedničkih pothvata;
 • Financijske instrumente, financijske i poslovne najmove.

MSFI 15 utvrđuje načela za priznavanje prihoda koji proizlaze iz ugovora s kupcima. Dio je inicijative koji zajednički provode IASB1 i FASB2 s ciljem da korisnicima financijskih izvještaja omoguće detaljnije i relevantnije informacije. Polaznici će se upoznati s jedinstvenim modelom priznavanja prihoda temeljenog na načelima novog standarda, kao i potencijalnim promjenama u računovodstvenoj politici i procesima.

Kroz primjere, polaznici će:

 • naučiti novi proces priznavanja prihoda u pet koraka;
 • upoznati složenost i detaljne kriterije vezane za svaki od pet koraka;
 • dobiti pregled zahtjeva za objavu vezano uz novi standard.

Seminar se bavi promjenama u računovodstvenom tretmanu klasifikacije, mjerenja i priznavanja financijske imovine i financijskih obveza prema zahtjevima MSFI-ja 9 koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a koje već danas zahtijevaju od kompanija prilagodbu te pravovremeni i promišljeni plan djelovanja. Polaznici će se upoznati s načelima vrednovanja vlasničkih i dužničkih instrumenata, metodologijom izračuna umanjenja vrijednosti, modelom očekivanog gubitka te računovodstvom zaštite.

Jednodnevni seminar posvećen pregledu dopunjenih i izmijenjenih MSFI standarda, uz općenite smjernice o njihovom tumačenju i prikazivanju. Poseban naglasak biti će na MSFI 15 i MSFI 9. Drugi dio seminara je posvećen diskusiji oko aktualnih pitanja iz područja računovodstva kao što su efektivna kamatna stopa, metoda udjela, državne potpore, te sales & leaseback transakcije. Voditelji seminara su naša dva glavna stručnjaka iz odjela revizije, John Gasparec (Partner) i Tamara Maćašović (Partner).

Solvency II je novi zakonodavni i regulatorni okvir za poslovanje osiguravajućih društava i društava za reosiguranje u Europskoj uniji. Ovaj novi režim u velikoj će mjeri promijeniti poslovnu politiku osiguratelja i reosiguratelja te uključiti upravljanje rizicima u svaki segment njihova poslovanja. Seminar će pojasniti tzv. tri stupa nove regulative, zahtjeve pojedinih stupova, način izračuna kapitalnih zahtjeva te ukazati na izazove implementacije.

Također će pojasniti sljedeće zahtjeve:

 • dospijeće Solvency II bilance uključujući metode procjene vrijednosti; 
 • sustav upravljanja;
 • vlastita procjena rizika i solventnosti;
 • zahtjevi izvještavanja.

Faktoring je oblik kratkoročnog financiranja za pravne subjekte koji prodajom potraživanja mogu doći do novca prije ugovorenog datuma valute. Seminar će pojasniti različite oblike faktoring aranžmana koji trenutno postoje na hrvatskom tržištu, kao i detaljne kriterije koji se primjenjuju na priznavanje i prestanak priznavanja imovine ili obveza koje podliježu transakcijama faktoringa. Polaznici će također kroz primjere ovladati računovodstvenim tretmanom faktoringa te učincima na financijske izvještaje i financijske pokazatelje.

Seminar utvrđuje osnovne definicije i djelokrug primjene MRS-a 36, a posebna pozornost će se posvetiti metodama mjerenja nadoknadivog iznosa imovine. Polaznici će se upoznati s osnovama procjena budućih novčanih tokova, priznavanju i mjerenju gubitaka od umanjenja imovine te ukidanju gubitaka od umanjenja imovine. Nadalje, seminar će pojasniti pojam „jedinica koja stvara novac”, kako se ona utvrđuje i provjerava na umanjenje vrijednosti te kako se goodwill raspodjeljuje na jedinice koje stvaraju novac i ostale računovodstvene implikacije koje taj postupak donosi.

Seminar prezentira osnovna načela u pripremi konsolidacije financijskih izvještaja, kao što su usklađenja eliminacija kod transakcija među društvima i stanja zaliha, dugotrajne imovine, ulaganja i goodwilla. Posebna pozornost se posvećuje statusu i definiciji povezanih osoba i ovisnih društava te definiranju kontrole kroz upravljačku moć. Polaznici će se upoznati s konsolidacijskim postupcima u trenucima stjecanja i nakon stjecanja kontrole nad drugim društvima, implikacijama transakcija pod zajedničkom kontrolom (spajanja podružnica, restrukturiranje grupe) te s najčešćim pogreškama u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja.

Seminar će kroz praktične primjere pojasniti kriterije za poslovni i financijski leasing, kao i razlike u knjiženju i prikazu kod najmoprimca i najmodavca. Također će biti razmotreni slučajevi kada formalno ne postoji ugovor o leasingu, ali je opcija najma sadržana u ugovoru o pravu korištenja imovine (tzv. ugrađeni najmovi). Dio seminara je posvećen značajnim izmjenama u leasing standardu koje se očekuju kroz naredne dvije godine, a koje već danas zahtijevaju od kompanija pravovremeni i promišljeni plan djelovanja.

Odgođeni porez je porez koji se treba platiti ili povratiti u budućem razdoblju, a nastaje kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvenog iznosa imovine ili obveza u bilanci i njihove porezne osnovice. Kroz mnoštvo primjera, polaznici seminara će naučiti prepoznati transakcije temeljem kojih nastaju odgođeni porezi, korake u utvrđivanju porezne osnovice uzimajući u obzir zakonski propisane stavke povećanja i umanjenja, podjelu razlika na stalne i privremene te pravila koja određuju priznavanje odgođenih poreza kroz dobit i gubitak ili ostalu sveobuhvatnu dobit.

Ovaj seminar također daje pregled zahtjeva objavljivanja u financijskim izvještajima vezanih za odgođene poreze, uključujući usklađenje efektivne porezne stope.

Stručna i pravodobna revizija informacijskog sustava (IS) omogućuje identifikaciju rizika i kritičnih točaka u informacijskom sustavu te prepoznavanje novih trendova i mogućnosti optimizacije postojećih internih kontrola u informacijskom okruženju. Seminar će kroz primjere iz prakse pojasniti faze provedbe interne revizije IS-a:

 • Planiranje: analiza i procjena rizika, određivanje strateškog i operativnog plana, opsega, ciljeva;
 • Testiranje upravljačkih, logičkih i fizičkih kontrola u IT okruženju: pristup bazama podataka, aplikacijama, operativnim sustavima, upravljanje programskim promjenama, projektima i razvojem, upravljanje operativnim postupcima;
 • Testiranje transakcijskih kontrola: segregacija dužnosti, automatizirani prijenos podataka, automatske kalkulacije;
 • Analiza rezultata;
 • Izvještavanje i priopćavanje rezultata Upravi.

Cilj ovog dvodnevnog seminara je osposobiti nefinancijske stručnjake za samostalnu analizu i tumačenje financijskih izvještaja i pokazatelja, pripremu budžeta te razumijevanje financijskih implikacija njihovih poslovnih odluka. Polaznici će naučiti kako se transakcije evidentiraju u bilanci, računu dobiti i gubitka i izvještaju o novčanom toku te kako su ta tri temeljna financijska izvještaja međusobno povezana.

Kroz primjere bit će pojašnjene sljedeće teme:

 • razumijevanje pozadine računovodstvenog iskazivanja, primjenu osnovnih računovodstvenih načela i troškovno računovodstvo; 
 • osnovni financijski pojmovi poput upravljanja radnim kapitalom; 
 • pojedinosti procesa budžetiranja; 
 • pregled načela oporezivanja uključujući porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i porez na dohodak.

Razumijevanje osnovnih principa i metodologije transfernih cijena, kao i njihova primjena u praksi od značaja je prvenstveno onim poreznim obveznicima koji su dio multinacionalne grupe, ali isto tako može biti značajno i za one koji su dio neke domaće grupe. Polaznici će biti upoznati s principima i metodologijom transfernih cijena općenito, ali i s primjenom principa i metodologije na određene specifične transakcije između povezanih društava, uključujući njihovu primjenu u praksi. Pritom, fokus seminara je na zahtjevima OECD Smjernica o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije i porezne uprave te problemima koji mogu nastati u njihovoj primjeni.

Uzimajući u obzir okruženje u kojem posluju porezni obveznici na domaćem tržištu, razumijevanje procesa poreznog nadzora od iznimnog je značaja. Polaznici će biti upoznati s osnovama procesa poreznog nadzora – od same obavijesti za nadzor do upravnog spora – uključujući tijek nadzora, prava i obveze poreznog obveznika tijekom nadzora, dokumente koji se u nadzoru pojavljuju, korake (pravne lijekove) koje porezni obveznik može poduzeti u pojedinim fazama i slično. Pritom, fokus seminara je na primjerima iz prakse te konkretna iskustva predavača.

Dio seminara će obuhvatiti proces izdavanja obvezujućih mišljenje Porezne uprave prema novom Pravilniku, usporedbu sa starim odredbama, praktičnu primjenu te osvrt na mogućnost sklapanja porezne nagodbe.

Seminar će pokriti aktualne teme u oporezivanju porezom na dobit, porezom na dodanu vrijednost i/ili porezom na dohodak. Konkretne teme seminara bit će određene naknadno. Općenito, polaznici će biti upoznati s određenom problematikom u oporezivanju, mogućim postupanjima Porezne uprave te s iskustvima iz prakse.

U hrvatskoj poslovnoj praksi sve se češće susrećemo s aktivnostima pripajanja, spajanja i podjele trgovačkih društava. U realizaciji akvizicija, restrukturiranja ili drugih statusnih promjena postoji veliki broj pravnih modaliteta koji povlače za sobom različite porezne obveze te nalažu primjenu određenih računovodstvenih standarada i objave u financijskim izvještajima.

Seminar je namijenjen menadžmentu većih društava te vlasnicima malih i srednjih poduzeća koji žele dobiti pregled mogućnosti za razvoj poslovanja kroz različite poslovne kombinacije te njihove potencijalne pravne, porezne i financijske učinke.

Prijavnicu za seminar preuzmite ovdje.

Contact us

PwC's Academy
Tel: +385 1 6328 888
Email

Branka Modrušan
Voditelj, PwC’s Academy
Tel: +385 99 255 4437
Email

Stay Connected: